Thanh toán Điện

Lưu ý:
Thời gian xử lí khi thanh toán hóa đơn là 30 phút đến tối đa 48 giờ
Không xử lí những đơn hàng đã quá hạn hoặc bị cắt dịch vụ.